O klube

Informácie o klube

ČLÁNOK I
Názov , sídlo , pôsobnosť
Názov : GUN . Strelecký Klub (skrátene GUN.SK)
Korešpondenčná adresa : P.O. BOX č.1, VRÚTKY, 038 61
Pôsobnosť : Pôsobnosť GUN.SK sa vzťahuje na územie celej Slovenskej republiky.

ČLÁNOK II .
Poslanie a ciele činnosti
GUN.SK vykonáva svoju činnosť na základe svojich programových dokumentov, predovšetkým v záujmovej sfére športovej streľby z krátkej alebo dlhej guľovej zbrane; v teoretickej a praktickej príprave; organizovaní streleckých súťaži na okresnej i celoslovenskej úrovni.
Cieľmi činnosti je výkon aktivít predovšetkým v týchto oblastiach :
– vzdelávanie a zvyšovanie odborných znalostí a športovej zdatnosti
– zvyšovanie odborných znalostí z predpisov súvisiacich s činnosťou GUN.SK
– poskytovania informácií o organizácii ako takej , o aktivitách a o výsledkoch činnosti
– medzi regionálna spolupráca so subjektmi zameranými na streľbu z krátkej i dlhej guľovej zbrane
– medzi regionálna spolupráca a organizovanie streleckých súťaži v praktickej streľbe
– propagácia činnosti GUN.SK
– organizovanie kultúrno – spoločenských klubových akcií

ČLÁNOK III .
Členstvo
a) Členom sa stáva ktorákoľvek osoba po schválení za člena výborom GUN.SK, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná a súhlasí s týmito stanovami. Členom GUN.SK sa môže stať aj osoba mladšia ako 18 rokov so súhlasom jeho zákonného zástupcu.
b) Členstvo zaniká :
– dobrovoľným odchodom člena z GUN.SK
– vylúčením člena členskou schôdzou pre závažné alebo opakované menej závažné porušenie členských povinností
– neplatením členského príspevku za uvedený rok
– úmrtím člena
c) Prípravný výbor – zakladatelia klubu sa stávajú členmi automaticky dnom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
d) Čleň GUN.SK má právo :
– využívať možnosti a služby GUN.SK dané platnými stanovami GUN.SK
– voliť a byt volený do orgánov GUN.SK
– byt prítomný na rokovaní , ak je rokované o jeho osobe
– žiadať o informácie a vysvetlenia o činnosti orgánov GUN.SK , slobodne sa vyjadrovať k činnosti GUN.SK a jeho orgánom a členom , podávať návrhy a odporúčania a v lehote do 30 dní obdŕžať aj odpoveď – nesmie však svojou činnosťou pôsobiť proti záujmom GUN.SK
e) Povinnosti členov GUN.SK :
– konať v zmysle platných stanov GUN.SK a v zmysle plánu činnosti
– platiť členské príspevky v stanovenej výške a v stanovenom termíne
– plniť prijaté uznesenia a aktívne pracovať v orgánoch do ktorých boli zvolený
– propagovať činnosť GUN.SK a chrániť záujmy GUN.SK
f) Ak poškodí clen svojim konaním GUN.SK, neplní si riadne svoje členské povinnosti, môže mu výbor GUN.SK pozastaviť členstvo do najbližšej členskej schôdze. Členská schôdza rozhoduje 2/3 väčšinou prítomných členov o vylúčení z GUN.SK alebo o ukončení pozastavenia členstva.

ČLÁNOK IV .
Orgány GUN.SK
Najvyšším orgánom GUN.SK je Výročná členská schôdza GUN.SK. Ďalšími orgánmi sú členská schôdza a mimoriadna členská schôdza. Všetky orgány rozhodujú uznesením. Uznesenie je právoplatné po schválení 2/3 väčšinou prítomných členov. Výročná členská schôdza GUN.SK – zvoláva ju predseda GUN.SK – raz ročné.
– volí predsedu , tajomníka , hospodára a revízora GUN.SK
– schvaľuje prípadné úpravy stanov
– schvaľuje plán činnosti GUN.SK na obdobie 12 mesiacov
– schvaľuje správu o hospodárení GUN.SK za uplynulé obdobie ( spravidla 12 mesiacov, resp. kalendárny rok)
– schvaľuje správu revízora GUN.SK za uplynulé obdobie ( spravidla 12 mesiacov, resp. kalendárny rok )

Činnosť GUN.SK riadi predseda GUN.SK s tajomníkom GUN.SK . Predseda je zároveň štatutárom GUN.SK. Predseda spolu s tajomníkom a hospodárom tvoria Výbor GUN.SK.
Predseda GUN.SK : je volený 2/3 väčšinou prítomných členov na výročnej členskej schôdzi (prip. na mimoriadnej členskej schôdzi) na dobu 3 rokov
Tajomník GUN.SK : je volený 2/3 väčšinou prítomných členov na výročnej členskej schôdzi (prip. na mimoriadnej členskej schôdzi) na dobu 3 rokov
Hospodár GUN.SK : je volený 2/3 väčšinou prítomných členov na výročnej členskej schôdzi (prip. na mimoriadnej členskej schôdzi) na dobu 3 rokov
Revízor GUN.SK : je volený 2/3 väčšinou prítomných členov na výročnej členskej schôdzi (prip. na mimoriadnej členskej schôdzi) na dobu 3 rokov
Členská schôdza GUN.SK – zvoláva predseda GUN.SK alebo tajomník GUN.SK
Mimoriadna členská schôdza – zvoláva ju 2/3 členskej základne formou podpísanej petície ; táto je doručená predsedovi GUN.SK alebo tajomníkovi GUN.SK ktorý zabezpečí zasadnutie mimoriadnej členskej schôdze s požadovaným obsahom. Mimoriadnu schôdzu GUN.SK je možné zvolať najviac jeden krát za šesť mesiacov.
Ak sa na schôdzu (bez rozdielu akú) nedostaví potrebná 2/3 väčšina členov , potom sa takáto schôdza považuje automaticky za uznášania schopnú po uplynutí 60 minút od čašu riadne stanoveného na pozvánke.
Hospodár GUN.SK – zodpovedá za správne hospodárenie s materiálom a fin. prostriedkami GUN.SK
Revízor GUN.SK – kontroluje a preveruje hospodárenie a s fin. prostriedkami a materiálom GUN.SK , dodržiavanie stanov a smerníc GUN.SK a dodržiavanie zákonov. Revízor nesmie byt členom výboru GUN.SK. Podrobné vymedzenie vzťahov vo vnútri GUN.SK a ich zmeny rieši organizačný, rokovací a pracovný poriadok GUN.SK, zásady hospodárenia a plán činnosti GUN.SK schvaľované 2/3 väčšinou prítomných členov na výročnej členskej schôdzi GUN.SK .

ČLÁNOK V .
Hospodárenie
GUN.SK vytvára k zabezpečeniu svojej činnosti materiálne a finančné predpoklady . GUN.SK je samostatným právnym subjektom a s týmito prostriedkami disponuje v súlade s platnými právnymi predpismi , stanovami , plánom činnosti a zásadami pre hospodárenie GUN.SK.
Príjmy GUN.SK tvoria :
a ) vstupné poplatky , poplatky za členské preukazy a ročné členské
b ) dary , dotácie a iné príspevky
c ) príjmy z prípadnej doplnkovej vlastnej činnosti klubu

S finančnými prostriedkami môže disponovať iba určený štatutárny orgán GUN.Strelecký klub evidovaný na MV SR.

ČLÁNOK VI .
Zánik klubu
a ) GUN.SK zaniká odsúhlasením na mimoriadnej členskej schôdzi GUN.SK zvolanej 2/3 členskej základne . Odsúhlasenie musí byť 2/3 väčšinou.
b ) Zlúčením s iným občianskym združením ak s tým súhlasí 2/3 väčšina .
c ) Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho zrušení .
d ) Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor zvolený mimoriadnou členskou schôdzou, pokiaľ ho nie je schôdza schopná 2/3 väčšinou zvoliť, automaticky sa ním stáva predseda GUN.SK. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov klubu podľa dĺžky členstva.

ČLÁNOK VIII .
Záverečné ustanovenie
a ) Ak nie sú záležitosti upravené v stanovách alebo iných vnútorných dokumentoch , pri ich riešení sa postupuje podľa platných právnych predpisov .
b) Symbolom GUN.SK je logo GUN.SK

Strelnica OBJEKT 23

Klub GUN.SK

ČO HOVORIA NAŠI ZÁKAZNÍCI